PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

1. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

2. Pravo na pristup informacijama uređeno je:

Opći propisi

• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
• Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
• Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19)
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, 61/18)
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
• Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15)
• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije


3. Službenik za informiranje

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. na sljedeće moguće načine:

• Putem telefona na broj: +385 32 331 060
• Elektroničkom poštom službeniku za informiranje:  branka.m@tp-vk.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• Poštom na adresu: Tehnološki park Vinkovci d.o.o., Vatrogasna 5, 32 100 Vinkovci, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• Osobno na adresu: Vatrogasna 5, 32 100 Vinkovci, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Branka Mišić

TEL: +385 32 331 060

MAIL: branka.m@tp-vk.hr

Radno vrijeme: PON-PET  7:30-15:30

4. Naknada za pristup informacijama

Kriterijima koje propisuje Povjerenik propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

• preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
• preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
• preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
• preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
• elektronički zapis na jednom CD­u – 4,00 kuna
• elektronički zapis na jednom DVD­u – 6,00 kuna
• elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
• pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
• pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u točci 4. Tehnološki park vinkovci d.o.o., odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima Tehnološki park Vinkovci d.o.o. te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 

Pravilnik o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije 

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Godisnje izvjesce 2019.

Godisnje izvjesce 2020.

Godisnje izvjesce 2021.

Godisnje izvjesce 2022.