Objavljen je Poziv: „Ciljana znanstvena istraživanja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: od 24. travnja do 31. kolovoza 2023. godine.

Svrha (cilj) Poziva:

 • Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja

Posebni ciljevi Poziva:

 • Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije
 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja

Prihvatljivi prijavitelji:

 • MSP ili veliki poduzetnik ili istraživačka organizacija (privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti)
 • Oni koji temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu, sklopljenog na razini konzorcija, čine partnerstvo u kojem uz prijavitelja sudjeluje najmanje jedan, a najviše tri partnera. Pritom medu prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija
 

Prihvatljivi partneri:

 • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici; istraživačka organizacija– privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti
Ukupna alokacija: 50.003.318,00 EUR
·         Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 500.000,00 EUR

·         Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 1.500.000,00 EUR

 

Program „Ciljana znanstvena istraživanja“ jedan je od provedbenih instrumenata Strategije pametne specijalizacije te doprinosi ostvarenju posebnog cilja 2.1. „Povećanje suradnje između istraživačkih organizacija i poduzeća“ Strategije.

S3 također definira tematska prioritetna područja ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije. Unutar Strategije pametne specijalizacije 2029. definirana su sljedeća Tematska prioritetna područja:

 1. Personalizirana briga o zdravlju – pokriva proizvodnju i zdravstvene usluge povezane sa zdravljem te njihovu međusektorsku povezanost s turizmom i IKT-om
 2. Pametna i čista energija – pokriva moderne energetske tehnologije i rješenja od kojih se očekuje da budu učinkovita, upravljana i nadzirana na daljinu te ekološki prihvatljiva
 3. Pametan i zeleni promet – pokriva industrije relevantne za prometne proizvode, sustave i rješenja
 4. Sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor, sanacija – obuhvaća obrambene proizvode dvojne namjene (defense dual use – DDU), kibernetičku sigurnost, upravljanje katastrofama te primjenu IKT-a za integrirana rješenja u sektoru sigurnosti
 5. Održiva i kružna hrana- pokriva proizvodnju hrane, preradu hrane i usluga koje podržavaju proizvodnju
 6. Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva – uključuje dionike u šumarstvu, proizvodnji drva, preradi i proizvodnji
 7. Digitalni proizvodi i platforme – obuhvaća dijelove IKT-a i kreativnih industrija koji većinu svoje dodane vrijednosti ostvaruju pružanjem usluga povezanih s IT-om, što uključuje razvoj prilagođenih i gotovih softvera ili softver kao uslugu

 

Intenziteti potpore:

 1. Poduzeća mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore kako slijedi:
Malo

poduzeće

Srednje

poduzeće

Veliko

poduzeće

Projekti istraživanja i razvoja – Temeljno istraživanje 100% 100% 100%
Projekti istraživanja i razvoja – Industrijsko istraživanje 70%

70+15=85, ali je

max 80%

60%

 

60+15= max 75%

50%

 

50+15= max 65%

Potpore za inovacije 50% 50% n/p
Potpore male vrijednosti (de minimis) 75% 75% 75%
 1. Znanstvene organizacije u ulozi prijavitelja ili partnera – intenzitet potpore za troškove prihvatljive za financiranje bespovratnim sredstvima može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta, uzimajući u obzir maksimalnu vrijednost iznosa bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektu.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 1-4, koje se mogu pretežno svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

 1. Istraživanje (TRL 1-4): Temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti u okviru istraživačkog rada
 2. Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva: Rad na projektnim prijedlozima za nastavak financiranja, rad na dugoročnim strategijama za suradnju između akademske zajednice i gospodarstva
 3. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva: Pretraga patenata, validacija ideje, ostale aktivnosti
 4. Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima: relevantnih konferencija, edukacija, sajmova i sličnih događanja, povezanih s istraživačkom temom projekta, kao i događaja za pronalaženje suradnika
 5. Diseminacija rezultata projekta i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja)
 7. Administrativno vođenje projekta

 

Prihvatljive kategorije troškova za poduzeća:

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih poduzeća uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

 1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja
 • Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (samo za prijavitelja): (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u poduzeću koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem. Trošak osoblja koje je zaduženo za istraživačke aktivnosti kao i administrativno vođenje projekta prihvatljiv je za prijavitelja i partnera.
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Troškovi amortizacije prihvatljivi su samo ukoliko javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine.
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta.
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja člana konzorcija (prijavitelja ili partnera). Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove vezane uz troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
 • Porez na dodanu vrijednost za sve prihvatljive troškove, a na koje prijavitelj nema pravo povrata, prihvatljiv je trošak.
 1. Potpore za inovacije za MSP-ove
 • Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.
 1. Potpore male vrijednosti (de minimis)
 • Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi izrade internetske stranice projekta
 • Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave.
 • Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr. troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).

Prihvatljive kategorije troškova za istraživačke organizacije:

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih istraživačkih organizacija uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

 

 • Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (samo za prijavitelja): (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u istraživačkoj organizaciji koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem.. Trošak osoblja koje je zaduženo za istraživačke aktivnosti kao i administrativno vođenje projekta prihvatljiv je za prijavitelja i partnera.
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme). Nabava opreme u sklopu projekta treba biti opravdana i nužna, osobito u odnosu na dostupnost postojeće opreme u Republici Hrvatskoj
 • Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji prema važećem cjeniku institucije, ako je direktno vezan uz provedbu projekta (ne odnosi se na trošak korištenja opreme među članovima konzorcija).
 • Troškovi potrošnog istraživačkog materijala (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta.
 • Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.
 • Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi izrade internetske stranice projekta
 • Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave.
 • Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr.  troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).
 • Troškovi terenskog istraživanja potrebnih za provedbu istraživanja predviđenih Pozivom. Terensko istraživanje se mora odvijati na teritoriju Republike Hrvatske i ne smije trajati duže od 30 dana.
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja člana konzorcija (prijavitelja ili partnera). Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove vezane uz troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije.

S jednim prijaviteljem može se sklopiti više od jednog Ugovora.

Korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za predujam i to najviše 30% od odobrenih bespovratnih sredstava u projektu.